سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

از رنجی که می بریم...

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۱۷ ق.ظخدایا تو خود شاهدی ... بر درد چشم ها . بر غصه ی دل ها . بر بی قراری فکر ها . بر سوختن جان ها . خدایا تو خود شاهدی بر ضربان های بی تابانه ی قلب . بر تنهایی که دیگر به سلول سلول بدنم رسوخ کرده ...خدایا تو خود شاهدی بر " خواستن " هایی که ختم نتوانستن می شوند .
  • ۹۶/۰۲/۱۳
  • پرواز ...