سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

.. / بسمـ الله الرحمن الرحیمـ / ..

.
.
.

دست خسته ی مرا مثل کودکی بگیر ...